Tags : thetastefood

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ในปัจจุบันสาเหตุของการตายที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน อาหารการกินของผู้ป่วยเรียกว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องมีความสะอาด และเมื่อรับประทานไปแล้ว จะไม่ส่งผลเสียต่อรางกาย เช่นเดียวกับอาหารปั่นผสม ก็ต้องมีความสะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนเพราะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ต้องได้รับอาหารที่ครบห้าหมู่ และต้องถูกสุขลักษณะ