Tags : thetastefood

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สูตรผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ! อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ที่เป็นอาหารสุขภาพ ถือได้ว่าเป็นอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้

อันตรายจากการสำลักอาหารขณะให้อาหารสายยาง การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือผู้ที่มีปัญหาภาวะการกลืนอาหารลำบาก ซึ่งภาวะการกลืนอาหารลำบากนั้น สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปอาจจะมีสาเหตุมาจากแผลภายในลำคอทำให้ความสามารถในการกลืนอาหารลดลง

อาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ในปัจจุบันสาเหตุของการตายที่พบได้บ่อยที่สุดคือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งอาจพบประมาณร้อยละ 50 ของประชากร

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม สะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน อาหารการกินของผู้ป่วยเรียกว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องมีความสะอาด และเมื่อรับประทานไปแล้ว จะไม่ส่งผลเสียต่อรางกาย เช่นเดียวกับอาหารปั่นผสม ก็ต้องมีความสะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนเพราะผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ต้องได้รับอาหารที่ครบห้าหมู่ และต้องถูกสุขลักษณะ